ABC Leasingu

Leasing w ustawach podatkowych

opublikowany 1.10.2018
consulting-man-evaluation

Leasing w ustawach podatkowych

Warunki:

  • Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony, stanowiący, co najmniej:
  • 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne;
  • 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości.
  • Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Konsekwencje podatkowe:

  • Cała rata leasingowa (kapitał + odsetki) stanowi koszt uzyskania przychodu Korzystającego i jednocześnie przychód Finansującego.
  • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący.
  • Minimalna wartość końcowa dla Korzystającego = hipotetyczna wartość netto (wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone według metody degresywnej z uwzględnieniem współczynnika 3).

 

Powiązane artykuły i usługi

family-phev

ABC leasingu