Leasing w ustawach podatkowych

Warunki:

  • Umowa leasingu jest zawarta na czas oznaczony, stanowiący, co najmniej:
  • 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne;
  • 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości.
  • Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Konsekwencje podatkowe:

  • Cała rata leasingowa (kapitał + odsetki) stanowi koszt uzyskania przychodu Korzystającego i jednocześnie przychód Finansującego.
  • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący.
  • Minimalna wartość końcowa dla Korzystającego = hipotetyczna wartość netto (wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone według metody degresywnej z uwzględnieniem współczynnika 3).
Porównanie typów transakcji leasingowych
Leasing operacyjny (podatkowy)Pozabilnasowy leasing operacyjny
CharakterWynajemWynajem
Własność prawna (przedmiot leasingu)FinansującyFinansujący
Prawo do amortyzacjiFinansującyFinansujący
Wartość rezydualna (końcowa)nie mniejsza od wartości hipotetycznejwartość rynkowa
Czas trwania umowyOznaczony > 40% normatywnego okresu amortyzacji (rzeczy ruchome) lub >10 lat (nieruchomości)nie może być krótszy niż ¾ okresu użyteczności ekonomicznej
Koszty uzyskania przychodówcała opłata leasingowa (kapitał + odsetki)cała opłata leasingowa (kapitał + odsetki)
Suma opłat (bez podatku VAT)równa co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingusuma opłat, pomniejszonych o dyskonto, w dniu zawarcia umowy < 90% wartości rynkowej przedmiotu leasingu
Podatek VAT

Podatek VAT naliczany i płatny razem z poszczególnymi płatnościami leasingowymi (zgodnie z harmonogramem)

Stawka podatku - 23%

Podatek VAT naliczany i płatny razem z poszczególnymi płatnościami leasingowymi (zgodnie z harmonogramem)

Stawka podatku - 23%

Kto wykazuje w bilansie

KorzystającyFinansujący