Juridische bepalingen

Juridische bepalingen Alphabet

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van Alphabet Belgium Long Term Rental NV en Alphabet Belgium NV (hierna samen aangeduid als 'Alphabet) alsmede de hierin vervatte materialen en gegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Hetzelfde geldt voor websites van overige bedrijven in BMW AG (hierna samen aangeduid als 'de BMW-bedrijven') waarnaar wordt verwezen of waarvoor een link aanwezig is.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening met betrekking tot (financiële) producten en diensten van Alphabet. Aan gebruikers wordt meegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt verwezen of waarvoor een link aanwezig is, niet door Alphabet wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van deze informatie met betrekking tot prijsopgaves, berekeningen van de kosten van leasebedragen of andere berekeningen en enige aansprakelijkheid voor fouten of omissies hierin wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alphabet en de BMW-bedrijven dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van eventuele andere internetsites die een link hebben met een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Alphabet of de BMW-bedrijven deze site of eventuele producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijven en/of goedkeuren. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gekoppelde internetsites vindt op eigen risico plaats; Alphabet en de BMW-bedrijven aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Alphabet behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op ieder moment te beëindigen.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden. Alphabet geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

De inhoud van deze site valt onder het auteursrecht en de verdere bescherming van intellecutele eigendom. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Alphabet of haar licentiegevers. Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, te bewerken of hergebruiken op andere sites, of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Alphabet.

De eigendom van handelsmerken, service-merken en logo's ('merken') die op deze site en/of op enige andere website van BMW-bedrijven voorkomen berust bij die BMW-bedrijven. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alphabet of het desbetreffende BMW-bedrijf.

------------------------------------------------------------------

Disclaimer Fleet Agent

Vrijblijvende prijsopgave

Alphabet geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en de geldigheid van deze vrijblijvende offerte. Hoewel Alphabet zich inspant ervoor te zorgen dat de vrijblijvende offerte zo nauwkeurig mogelijk is, kan Alphabet de juistheid en nauwkeurigheid niet garanderen en kan Alphabet niet voorkomen dat door hiertoe onbevoegde derden informatie wordt toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Alphabet wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die in de vrijblijvende offerte voorkomen.

Prijsopgaves die in de vrijblijvende offerte worden gedaan zijn het resultaat van de door u ingevoerde gegevens. Dergelijke prijsopgaves zijn louter indicatief en verplichten Alphabet tot niets en zijn dus niet bindend. Alphabet is alleen gebonden aan de overeenkomst die ze heeft afgesloten met haar klant.

Alphabet wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze samenhangt met het gebruik maken van de vrijblijvende offerte.

Uw paswoord is uniek voor uw account en zorgt er voor dat het beschermd is tegen gebruik door onbevoegden. Alphabet is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of op andere wijze bekend gemaakte paswoorden. Bescherm daarom uw paswoord en deel het niet met anderen.

------------------------------------------------------------------

Alphabet Belgium Long Term Rental nv
Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar

BTW - BE 0438 973 597
Ondernemingsnummer - 0438.973.597
RPR/RPM Antwerpen
FSMA: 62052 A

E-mail info@alphabet.be
Tel. +32 (0)3 450 18 18
Fax +32 (0)3 457 41 31

BMW Group Meldingsprocedure

Procedure-regels voor melders

 

Welke bezorgdheden kan ik melden?

U kunt inbreuken op mensenrechten evenals inbreuken op gerelateerde milieunormen melden.

De informatie die u verstrekt, kan betrekking hebben op uw eigen bedrijfssector, op de toeleveringsketen, of op andere zakenpartners van de BMW Group.

 

Hoe word ik als melder beschermd?

Vertrouwelijkheid en bescherming van melders zijn een topprioriteit voor de BMW Group. Om deze reden zijn tijdens het hele proces de volgende principes van toepassing:

 • De BMW Group is toegewijd aan het handhaven van de vertrouwelijkheid, binnen het wettelijke kader, en maakt de identiteit van de persoon die de informatie verstrekt niet openbaar, noch die van andere personen die genoemd worden in de melding.  
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt en verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten en in overeenstemming met de Duitse wet, namelijk,  “Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (LkSG)”. Meer informatie vindt u online onder de rubriek „Informatie over de privacyverklaring voor melders”.
 • De BMW Group tolereert geen represailles of andere negatieve maatregelen gericht tegen melders naar aanleiding van een melding.
 • Als u van mening bent dat u geïntimideerd wordt of geconfronteerd wordt met represailles als gevolg van een melding, dan kan u dit melden aan de BMW Group SpeakUp Line via http://www.speakupfeedback.eu/web/trust/be

 

Waar en hoe kan ik een melding indienen?

Alle werknemers en externe partijen kunnen hun bezorgdheden voorleggen aan de BMW Group SpeakUp Line of aan de ombudspersoon:

BMW Group SpeakUp Line:
 • De BMW Group SpeakUp Line is 24 uur per dag gratis beschikbaar in 34 talen.
 • Als u telefonisch informatie verstrekt, wordt uw bericht opgenomen en automatisch in tekstvorm gegenereerd.
 • De BMW Group SpeakUp Line versleutelt uw persoonlijke informatie, zodat uw identiteit niet kan worden achterhaald door de personen die de zaak behandelen.
 • Toegangsinformatie vindt u online onder de rubriek „BMW Group SpeakUp Line”.
Ombudspersoon:
 • De ombudspersoon is een neutrale externe persoon die gebonden is aan de geheimhoudingsplicht.
 • De communicatie met de ombudspersoon is gratis voor de melder.
 • De melder kan 24 uur per dag contact opnemen met de ombudspersoon, via e-mail of fax, of telefonisch van 8.00 tot 19.00 uur Midden-Europese Tijd.
 • Contactgegevens:

Dr. Sibylle von Coelln

HEUKING · DOOR COELLN

Rechtsanwälte PartG mbB

Prinz-Georg-Str. 104

40479 Düsseldorf

Telefoon: +49 211 44 03 57 70

Fax: +49 211 44 03 57 77

E-mailadres: BMW-Ombudsperson@hvc-strafrecht.de

Per post of mail:
 • U kunt ook meldingen per post of interne post sturen naar BMW Group Compliance Audits, Interne Onderzoeken, op het volgende adres: BMW Group Compliance Audits, Internal Investigations, 80788 München
 • of via e-mail naar notifications@bmwgroup.com .
In persoon:
 • Als u persoonlijk een melding wil maken, vragen wij u vriendelijk om voorafgaand een afspraak te maken via notifications@bmwgroup.com .

Het spreekt voor zich dat werknemers bovendien kunnen overleggen met managers, lokale compliance afdelingen, vakbonden of vertegenwoordigers van de ondernemingsraad.

 

Wat gebeurt er nadat ik mijn melding heb ingediend?

1. Ontvangst van informatie

 • Zodra u informatie hebt ingediend via een van onze kanalen, documenteert de afdeling Compliance van de BMW Group (hierna “Meldingsbureau”) de ontvangst van de melding en geeft u binnen een week bevestiging van ontvangst.

2. Beoordeling van verstrekte informatie

 • Het Meldingsbureau controleert of de melding voldoende informatie bevat voor verdere opvolging.
 • Indien nodig kan het Meldingsbureau via hetzelfde kanaal contact met u opnemen om verdere vragen te stellen over uw melding.
 • Als er onvoldoende informatie beschikbaar is en er geen contact met de melder kan worden opgenomen, wordt de zaak gesloten.
 • Als er voldoende informatie is om verder te gaan met de verwerking, zal verduidelijking van de feiten geïnitieerd worden.

3. Verduidelijking van de feiten

 • Het Meldingsbureau zal de zaak zelf onderzoeken of het onderzoek doorgeven aan een andere bevoegde afdeling binnen het bedrijf op vertrouwelijke basis.
 • Het Meldingsbureau verzekert dat er geen belangenconflicten zijn.
 • Tijdens het onderzoek kan het Meldingsbureau of de verantwoordelijke afdeling contact met u opnemen om meer informatie te verstrekken.
 • U wordt geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek.
 • Als uw bezorgdheden bevestigd worden, zal er een passende oplossing uitgewerkt worden.

4. Een oplossing uitwerken

 • De verantwoordelijke afdeling zal een oplossing uitwerken om de situatie te verhelpen.
 • Waar mogelijk wordt u betrokken bij het uitwerken van een oplossing.

5. Implementatie van herstelmaatregelen

 • De overeengekomen oplossingen worden geïmplementeerd.
 • De uitvoering wordt gemonitord door de verantwoordelijke afdeling en het Meldingsbureau.

6. Conclusie

 • De bevindingen worden door het Meldingsbureau, in overleg met u, besproken.

 

Neem contact op met:

BMW Group Compliance Audits, Internal Investigations, notifications@bmwgroup.com