Juridische bepalingen

Juridische bepalingen Alphabet

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van Alphabet Belgium Long Term Rental NV en Alphabet Belgium NV (hierna samen aangeduid als 'Alphabet) alsmede de hierin vervatte materialen en gegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Hetzelfde geldt voor websites van overige bedrijven in BMW AG (hierna samen aangeduid als 'de BMW-bedrijven') waarnaar wordt verwezen of waarvoor een link aanwezig is.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening met betrekking tot (financiële) producten en diensten van Alphabet. Aan gebruikers wordt meegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt verwezen of waarvoor een link aanwezig is, niet door Alphabet wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van deze informatie met betrekking tot prijsopgaves, berekeningen van de kosten van leasebedragen of andere berekeningen en enige aansprakelijkheid voor fouten of omissies hierin wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alphabet en de BMW-bedrijven dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van eventuele andere internetsites die een link hebben met een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Alphabet of de BMW-bedrijven deze site of eventuele producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijven en/of goedkeuren. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gekoppelde internetsites vindt op eigen risico plaats; Alphabet en de BMW-bedrijven aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Alphabet behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op ieder moment te beëindigen.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden. Alphabet geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

De inhoud van deze site valt onder het auteursrecht en de verdere bescherming van intellecutele eigendom. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Alphabet of haar licentiegevers. Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven, te bewerken of hergebruiken op andere sites, of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Alphabet.

De eigendom van handelsmerken, service-merken en logo's ('merken') die op deze site en/of op enige andere website van BMW-bedrijven voorkomen berust bij die BMW-bedrijven. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alphabet of het desbetreffende BMW-bedrijf.

------------------------------------------------------------------

Disclaimer Fleet Agent

Vrijblijvende prijsopgave

Alphabet geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en de geldigheid van deze vrijblijvende offerte. Hoewel Alphabet zich inspant ervoor te zorgen dat de vrijblijvende offerte zo nauwkeurig mogelijk is, kan Alphabet de juistheid en nauwkeurigheid niet garanderen en kan Alphabet niet voorkomen dat door hiertoe onbevoegde derden informatie wordt toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Alphabet wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die in de vrijblijvende offerte voorkomen.

Prijsopgaves die in de vrijblijvende offerte worden gedaan zijn het resultaat van de door u ingevoerde gegevens. Dergelijke prijsopgaves zijn louter indicatief en verplichten Alphabet tot niets en zijn dus niet bindend. Alphabet is alleen gebonden aan de overeenkomst die ze heeft afgesloten met haar klant.

Alphabet wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze samenhangt met het gebruik maken van de vrijblijvende offerte.

Uw paswoord is uniek voor uw account en zorgt er voor dat het beschermd is tegen gebruik door onbevoegden. Alphabet is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of op andere wijze bekend gemaakte paswoorden. Bescherm daarom uw paswoord en deel het niet met anderen.

------------------------------------------------------------------

Alphabet Belgium Long Term Rental nv
Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar

BTW - BE 0438 973 597
Ondernemingsnummer - 0438.973.597
RPR/RPM Antwerpen
FSMA: 62052 A

E-mail info@alphabet.be
Tel. +32 (0)3 450 18 18
Fax +32 (0)3 457 41 31