Privacy policy

Integritetsskyddspolicy

Hos Alphabet och dess koncernbolag lägger vi stor vikt vid att följa dataskyddslagstiftningen. I enlighet med dataskyddsförordningen 2016/679/EU (”Dataskyddsförordningen”) ska vi upplysa dig om hur vi behandlar dina personuppgifter t.ex. i samband med att du eller din arbetsgivare ingår ett leasingavtal, avtal om Vagnparkservice eller ger samtycke till att ta emot marknadsföringsmaterial med information om våra eller våra samarbetspartners varor och tjänster.

Senast uppdaterad: juli 2022

Personuppgiftsansvarig
Alphabet är personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation
Företag: Alphabet Fleet Services Sverige
Adress: Vetenskapsvägen 10, 191 27 Sollentuna
Org.nr. 556482-8555, bifirma till BMW Finacial Services Scandinavia AB
Mail: fleet.se@alphabet.com
Telefon: +46 (0)8 585 360 70

Personuppgifter
Alphabet samlar in och behandlar personuppgifter som inhämtas från Leastagaren och/eller Brukaren av bilen samt från offentliga register som t.ex. vägtrafikregistret.

De personuppgifter som Alphabet samlar in och behandlar är generella personuppgifter såsom bl.a. följande: namn, adress, org.nr. eventuell jobbtitel, telefonnummer, e-mailadress, uppgifter om Leasetagarens (inte Brukarens) ekonomiska förhållanden, uppgifter om den leasade bilen (bilmodell och andra generella uppgifter om bilen samt registreringsnummer, chassinummer och körsträcka), information om serviceintervall, information om bilens försäkring, utvärdering av service- och verkstadsbesök, information om försäljningsaktiviteter samt information om elektronisk marknadsföring tagits emot och/eller lästs.

Ändamål och rättslig grund
Ändamålet med att samla in, behandla och vidarebefordra dina personuppgifter är bland annat ingående och administration av leasingavtal gällande den leasade bilen, inklusive registrering av bilen i vägtrafikregistret, hantering av eventuella försäkringsfrågor eller skador samt kommunikation rörande leasingbilen.

Därutöver är det, med hänsyn till fullgörandet av leasingavtalen och de tillhörande vagnparkservice-avtalen, nödvändigt för Alphabet att i vissa fall överföra personuppgifter till Alphabets leverantörer och samarbetspartners, exempelvis återförsäljare, verkstäder, däckleverantörer, drivmedelsleverantörer m.m.

Ändamålet med behandlingen är ingående och administration av de avtal och tjänster som hänför sig till leasingavtalen, exempelvis drivmedelsavtal, avtal om uppladdning av elbilar, däckavtal, serviceavtal m.m. och dessutom att säkerställa att de samarbetspartners som berörs kan kommunicera med Leasetagaren och Brukaren avseende service, däckskifte m.m.

Personuppgifterna kan dessutom komma att användas i samband med vagnparkservice och rapportering till Leasetagaren samt i samband med marknads- och kundanalyser.

I förhållande till brott mot avtalet mellan Alphabet och Leasetagaren kan uppgifterna dessutom komma att användas för att tillvarata Alphabets intressen som ägare till den leasade bilen.

I den mån Alphabet har erhållit samtycke därtill kan personuppgifterna dessutom komma att användas för marknadsföringsändamål på det sätt som är beskrivet i samtyckestexten för det fall du har givit ditt samtycke till direktreklam.

Alphabets rättsliga grund för att behandla personuppgifter för de ovan beskrivna ändamålen är följande:

För fullgörandet av ett avtal, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 b. Detta gäller fullgörandet av leasing- och samarbetsavtalen med Leasetagaren.

Alphabets rättsliga förpliktelse som personuppgiftsansvarig, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 c. Detta gäller exempelvis fullgörandet av Alphabets förpliktelser i förhållande till pengatvättslagstiftningen i samband med ingående av avtal om finansiell leasing samt krav på registrering i vägtrafikregistret, se förordning (2001:650) om vägtrafikregister.

Samtycke i förhållande till direktreklam, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 a.

Intresseavvägning i förhållande till administration och hantering av försäkringsfrågor och skador, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 f då Alphabet har ett legitimt intresse av att säkerställa dels att den leasade bilen är försäkrad och dels att eventuella skador anmäls till och behandlas av bilens försäkringsbolag.

Intresseavvägning i förhållande till utvärderingen av service- och verkstadsbesök, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 f.

Intresseavvägning i förhållande till utförandet av de till leasingavtalen hänförliga vagnparkserviceavtalen, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 f, i den mån det krävs för att kunna fullgöra dessa åtaganden t.ex. är nödvändigt att kunna kommunicera med Brukaren av bilen.

Intresseavvägning i förhållande till tillvaratagandet av Alphabets intresse som ägare till bilen, se Dataskyddsförordningen art. 6.1 f, exempelvis vid brott mot leasing- eller samarbetsavtal som ingåtts med Leastagaren.

Mottagare eller kategorier av mottagare
För att kunna leverera våra tjänster är det i bland nödvändigt för Alphabet att dela peronsuppgifter med andra bolag. Alphabet kan för ovan nämnda ändamål överföra personuppgifter om Leasetagare eller Brukare till leverantörer och samarbetspartners, exempelvis återförsäljare, verkstäder, däckleverantörer och drivmedelsleverantörer m. fl. i syfte att tillhandahålla deras tjänster enligt avtal. 

Alphabet är en del av BMW Group och Alphabet kan därför komma att överföra personuppgifter till företag som har koncerngemenskap med Alphabet och samarbetspartners inom BMW Group i EU för att möjliggöra vagnparkservice och rapportering till Leasetagaren.

Så till vida du har givit särskilt samtycke därtill, kan upplysningarna komma att överföras till företag som har koncerngemenskap med Alphabet för att användas vid marknadsföring i enhet med ditt samtycke.

I förhållande till hanteringen av försäkringsfrågor eller skador på fordonet kan uppgifter om Leasetagaren och Brukaren komma att överföras till det försäkringsbolag som försäkrar fordonet samt till eventuell motparts försäkringsbolag i det omfattning Alphabet är rättsligen förpliktat därtill.

Alphabet kan dessutom lämna ut Brukarens personuppgifter till tredje man, inklusive myndigheter, i den mån Alphabet är rättsligen förpliktat därtill. Personuppgifterna lämnas därmed ut till vägtrafikregistret/Transportstyrelsen i samband med registreringen av bilen.

Vid avtalsbrott eller vid tvist rörande avtalsförhållandet kan personuppgifterna dessutom lämnas ut till Alphabets ombud eller samarbetspartners som ska tillvarata Alphabets intressen i frågan.

Alphabet använder tjänsteleverantörer och samarbetspartners som utför arbete å Alphabets vägnar (personuppgiftsbiträden). Det kan t.ex. gälla hosting av servrar, systemunderhåll m.m. Dessa leverantörer och samarbetspartners kan få tillgång till personuppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att de ska kunna leverera sina tjänster. Dessa leverantörer och samarbetspartners är skyldiga att behandla sådana personuppgifter konfidentiellt och har heller inte rätt att använda personuppgifterna för annat ändamål än för att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser gentemot Alphabet.  

I den mån Alphabet lämnar ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer/personuppgiftsbiträden utanför EES området säkerställer Alphabet att sådant utlämnande sker i överenstämmelse med gällande lagstiftning för sådant utlämnande. Om personuppgifter överförs till länder där nivån på dataskyddet inte bedöms vara tillräckligt i jämförelse med dataskyddet i EES området vidtar Alphabet åtgärder så som bindande företagsbestämmelser eller bestämmelser i avtal med tredje part för att säkerställa lämpliga och adekvata skyddsåtgärder. 

Var dina personuppgifter kommer ifrån
Personuppgifterna samlas in från Leasetagaren och dennes anställda, från brukaren av bilen (namn, adress, telefonnummer, e-mailadress m.m.) och från dessas IT-enheter samt från den leasade bilen, från försäkringsbolag, vägtrafikregistret m.m.

Uppgifter om körsträcka inhämtas via Brukarens uppgift härom till drivmedelsleverantören i samband med tankning av drivmedel samt från verkstäder/återförsäljare i samband med service- och verkstadsbesök.

Om insamlandet är frivilligt eller obligatoriskt
När Alphabet samlar in personuppgifter från dig som registrerad och behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål är det frivilligt att lämna uppgifterna. Konsekvensen av att inte lämna ut dina personuppgifter är att du inte får information om erbjudanden, fördelar, samarbetspartners m.m.

När insamlingen och behandlingen av personuppgifter sker med anledning av ingående, fullgörande och administration av leasingavtal är det nödvändigt för Alphabet att samla in personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalen. Konsekvensen av att inte lämna ut dina personuppgifter är att det inte är möjligt att ingå eller fullgöra avtalen.

Lagring
Alphabet lagrar de personuppgifter som är hänförliga till fullgörandet av avtalen och åtgärder inför avtalets ingående i överensstämmelse med reglerna om preskription av civilrättsliga krav.

Utvärderingar m.m. lagras för sådan tid som det är nödvändigt för att analysera och eventuellt följa upp individuellt, dock inte längre än ett år från det att utvärderingen utfördes.

För marknadsföring lagras personuppgifterna för den tid samtycket är gällande och i vart fall inte längre än tre år efter det senaste reklamutskicket.

För övriga ändamål, exempelvis bokföringsskyldighet och för uppfyllande av andra rättsliga förpliktelser, lagras personuppgifterna för sådan tid som krävs enligt lag.

När Alphabet inte längre har ett sakligt och legitimt ändamål med behandlingen av personuppgifterna kommer de lagrade personuppgifterna omedelbart att raderas.

Dina rättigheter
Du har enligt Dataskyddsförordningen ett antal rättigheter i förhållande till Alphabets behandling av dina personuppgifter.

Om du vill nyttja dina rättigheter kan du skriftligen vända dig till Alphabet med dokumentation som visar att du är den berörda personen. Alphabets kontaktuppgifter framgår av punkten 1 ovan.

 • Rätten till tillgång: 
  Du har rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som Alphabet behandlar samt till viss annan information.
 • Rätten till rättelse: 
  Du har rätt att få oriktiga uppgifter om dig själv rättade. Om du menar att en eller flera av de uppgifter Alphabet har registrerat om dig är felaktiga kan du vända dig till Alphabet enligt kontaktuppgifterna i punkten 1 och ange på vilket sätt uppgifterna är felaktiga och hur de kan rättas. 
 • Rätt till radering: 
  Under vissa förutsättningar har du rätt att få uppgifter om dig själv raderade före den tidpunkt då Alphabet vanligtvis brukar radera uppgifterna. 
 • Rätt till begränsning av behandling: 
  Du har i vissa fall rätt att begränsa Alphabets behandling av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen får Alphabet endast behandla personuppgifterna – med undantag för lagring – med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. ​​​​​​
 • Rätt att göra invändningar: 
  Du har i vissa fall rätt att invända mot Alphabets behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. ​​​​​​
 • Rätt att överföra personuppgifter (dataportabilitet): 
  Du har i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få dina personuppgifter överförda, utan hinder, från en personuppgiftsansvarig till en annan. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se/
 • Rätten att återkalla ditt samtycke: 
  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom att kontakta Alphabet enligt de i punkten 1 angivna kontaktuppgifterna. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av Alphabets behandling av personuppgifterna innan samtycket återkallades. För det fall att du återkallar ditt samtycke kan Alphabet i vissa fall vara berättigat att fortsätta behandlingen av personuppgifterna i den mån Alphabet har en annan rättslig grund för behandlingen.  ​​​​​​
 • Rätt att klaga: 
  Du har rätt att klaga över Alphabets behandling av personuppgifter. Klagomål kan anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till  finns på https://www.imy.se/

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Alphabet använder inte personuppgifterna för automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Integritetsskyddspolicy för Social Media-sidor
Alphabet Fleet Services Sverige (Vetenskapsvägen 10, Sollentuna, Stockholm) ansvarar för innehållet på Facebook, LinkedIn, Twitter och Youtube, fortsättningsvis kallat Sociala Media sidor.

När du besöker våra sidor samlar Sociala Media sidor som personuppgiftsansvarig in uppgifter om användaren, t.ex. via cookies. Sådan insamling av användaruppgifter från Sociala Media sidor kan ske även om användaren inte är inloggad eller registrerad på Sociala Media sidor. Information om insamlingen av uppgifter och ytterligare användning av våra Sociala Media sidor finns i respektive integritetsskyddspolicy.

Vilken typ av användaruppgifter Sociala Media sidor samlar in är inte känt för Alphabet eftersom vi inte har full tillgång till sådana insamlade användaruppgifter eller användarprofiler. Alphabet har bara tillgång till offentlig profilinformation. Vilken information du delar som offentlig kan anpassas via dina inställningar för Sociala. Du kan dessutom aktivt dölja dina ”likes” eller sluta gilla sidan via inställningar. Din profil kommer då inte att listas som att du följer den här sidan längre.

Alphabet får anonym statistik från Sociala Media sidor om användningen av vår sida. Exempelvis tillhandahålls följande anonyma information till Alphabet:

 • Följare: antal personer som följer Alphabet – inklusive tillväxt och utveckling under en bestämd tidsperiod.
 • Räckvidd: antal personer som ser ett specifikt bidrag. Antal interaktioner på ett inlägg.
 • Exempelvis kan slutsatsen dras om vilket innehåll i communityt som är bättre eller sämre. 
 • Annonsresultat: hur mycket betalar Alphabet per klick? Hur många personer har sett en annons?
 • Demografi: besökarnas medelålder, kön, bostadsort, språk.

Denna statistik används för att kontinuerligt förbättra vårt innehåll på våra Sociala Media sidor och för att på ett bättre sätt reflektera våra användares intressen. Vi kan inte härleda statistik tillbaka till våra följares profiler eller till enskilda användare. Du kan använda dina Sociala Media-inställningar för att bestämma i vilken form du vill att riktade annonser ska visas.

Alphabet tar emot personuppgifter via våra Sociala Media sidor om du aktivt överför dina uppgifter genom att skicka ett personligt meddelande. Vi använder de tillhandahållna uppgifterna (t.ex. namn, efternamn, kontraktsnummer, registreringsskylt m.m.) för att besvara din förfrågan via vår kundsupport. Dina uppgifter sparas för detta ändamål i vårt CRM-system. Alphabet mottar även personuppgifter om dig via Sociala Media om du använder ett webbformulär med förifyllda fält. I detta formulär används uppgifter från din profil. För att skicka uppgifterna till oss måste du aktivt klicka på skicka-knappen.

Ytterligare information om hur Alphabet behandlar personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad finns i vår integritetsskyddspolicy: alphabet.com/en-ww/privacy-policy.