Man explains contract to couple

Förarguide: Trängselskatt och förmånsbeskattning

Information om trängselskatt

  • Trängselskatt
  • Skatteverket och Transportstyrelsen
Kontakta ossBild av contact

Trängselskatt och förmånsbeskattning

Med reglerna för hur trängselskatt ska förmånsbeskattas behöver du som förare redovisa dina avgiftsbelagda passager. Resor, som passerar avgiftsbelagda passager, från hemmet till arbetsplatsen samt resor för privata ärenden anses som privata resor och dessa ska beskattas.

Ja, du behöver ange i din körjournal de avgiftsbelagda passager du passerat.

Alphabet arbetar med en förenklad modell där du som förare ska kunna ta del av de totala antalet passager och de totala skattebeloppet per månad ditt fordon belastats med via Alphabet App. Där ska du också kunna rapportera antalet tjänstepassager utifrån dina körjournalsnoteringar, övriga passager anses då vara privat och ska därför beskattas, beskattningsvärdet kommer proportionerligt beräknas enligt Skatteverkets Förenklade Beräkningsmodell. 

Se exempel nedan.
Trängselskatt har för en månad påförts för 80 passager med totalt 1 200 kronor. Den anställde har gjort resor till och från arbetet 15 dagar som medfört 30 passager och resterande passager avser tjänsteresor. Förmånsvärdet för månaden kan beräknas till 30/80 x 1 200 = 450 kronor.

OBS att de är upp till din arbetsgivare att välja vilken modell de vill använda för att hantera redovisning och beskattning.

Hur trängselskatten hanteras på din lön är upp till din arbetsgivare. Men de två vanligaste lösningarna är:

  • Nettolöneavdrag på hela skattebeloppet och ersättning för tjänsteresor via reseräkning
  • Förmånsbeskattning på den proportionerligt beräknade andelen privata passager av skattebeloppet.

Vårt mål är att du i vår app - Alphabet App ska kunna ta del av antalet passager och totalsumman trängselskatter som belastat ditt fordon per månad (Se svar Fråga 2). Dock kommer vi inte kunna tillhandahålla mer detaljerad information (se svar fråga 1), av den anledningen kommer de vara av stor vikt att du själv noterar alla dina passager i din körjournal.

Vi rekommenderar att du initialt noterar information om alla dina avgiftsbelagda passager. 

Se nedan skrivning från Skatteverket.
”Som komplement till Transportstyrelsens beslut och den anställdes körjournal behöver arbetsgivaren även ett underlag som anger fördelningen av passager i tjänsten respektive privat. En anställd med förmånsbil bör därför som ett komplement i körjournalen efter resan göra en anteckning om gjorda passager. Det ligger i sakens natur att någon exakt antalsberäkning eller fördelning inte alltid kan begäras, t.ex. för en anställd som kontinuerligt under arbetsdagen utför servicearbeten hos kunder i olika stadsdelar. Det finns givetvis inget krav på att en förare under färd ska notera klockslag, betalstation eller trängselskattebelopp, men egna noteringar bör ändå göras i efterhand som ett komplement till körjournalen. En anställd som under aktuell tidsram huvudsakligen har passager under tjänsteresor kan därför lämpligen dagligen notera antalet privata passager, t.ex. om två passager per dag avser arbetsresor. En anställd som huvudsakligen har privata passager kan lämpligen dagligen notera antalet passager som skett under tjänsteresa.”

Bild av billingpaymentprocess

Skatteverket

Skatteverket svarar på hur förmånsbeskattningen av trängselskatt fungerar.