Vidare till huvudinnehåll

Från NEDC till WLTP

Mer realistiska konsumtions- och utsläppsvärden genom mer realistiska provförhållanden

Vad handlar WLTP om?

"Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure" (WLTP) är ett nytt protokoll för att mäta fordons bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra förorenande utsläpp. Förfarandet har utvecklats av FN: s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) för att ersätta den nuvarande "Nya europeiska körcykeln" (NEDC), som har använts sedan 1990-talet.
Ett av huvudmålen med WLTP är att förbättra kopplingen mellan laboratorietestresultat och fordonskörning i realiteten, baserat på aktuell motorteknik. Med tanke på den vikt som CO2-målen har för fordonstillverkarnas ekonomiska resultat är målet med WLTP även att standardisera testprocedurer på en global nivå för att skapa lika villkor på marknaden.
Resultatet av CO2-mätningarna i WLTP-testet kommer att ingå i typgodkännandet av fordonet, ett så kallat CoC-dokument som ska säkerställa att tillverkarna håller sig inom ramarna för de CO2-mål som satts av EU. I många länder kommer de nya testresultaten för CO2 även att beaktas vid fastställandet av fordonsskatten.
Förutom WLTP har EU-kommissionen beslutat om Real Driving Emissions (RDE), som är ett kompletterande utsläppstest i enlighet med de nya utsläppsreglerna EU6d. Till skillnad från NEDC och WLTP kommer RDE-testerna, där bilen körs i vanlig trafik, att kunna mäta utsläpp som NOx. Därigenom kan de ge besked om resultaten från testlabben speglar normala användningsförhållanden. RDE-testerna kommer att göras på ett antal representativa fordonsmodeller.

Vilka förändringar kan förväntas? 

  NEDC WLTP
Antal tester 1 Upp till 4
Testtid 20 minuter 30 minuter
Testavstånd 11 km 23,25 km
Körfaser 2
66% urban,
34% non-urban
4
52% urban,
48% non-urban
Medelhastighet 34 km/h 46,5 km/h
Högsta hastighet 120 km/h 131 km/h
Påverkan av alternativ Nej Ja
Växellåda Bestämd Varierande
Testtemperatur Mellan 20-30°C Bestämd på 23°C

När förverkligas WLTP?

Nyckeldatum för utrullning av WLTP på personbilar + Lätta lastbilar (kategori N1) är: 
Sep 2017 - WLTP-tester av fordon som nyligen har godkänts
Sep 2018 - Tillverkare utför WLTP-tester av alla nya fordon
Sep 2019 - Tillverkare utför WLTP-tester av alla nyregistrerade fordon, inklusive lager
Observera att för alla fordon som registrerats före 1 september 2017 inte kommer att påverkas av införandet av WLTP.
Fram till 2020 kommer både standarden för NEDC och WLTP att bibehållas, medan NEDC förblir den rättsligt bindande normen för koldioxidövervakning av tillverkare. EU kommer därför att behöva se över CO2-målen för 2020-2021 baserat på utsläppsresultat för WLTP.

Vilka länder kommer att anta WLTP?

Tillvägagångssättet för WLTP kommer att införas av alla UNECE-medlemmar (EU-28, Norge, Island, Schweiz/Liechtenstein, Turkiet och Israel) enligt ovanstående tidslinje.
Andra länder som undertecknat WLTP-avtalet, som Kina, Japan, Sydkorea, Ryssland, Indien och USA, håller nu på att följa upp avtalet men har ännu inte meddelat någon tidslinje för genomförandet.
Eftersom tilläggsutrustning kan påverka fordonets vikt och aerodynamik, kommer WLTP-testet att ge en bättre återspegling av de förväntade utsläppsnivåerna för individuellt anpassade fordon.
WLTP-testen är laboratoriebaserade för att säkerställa att provförhållandena är jämförbara för alla fordon, såsom vind, temperatur, trafiktäthet och vägens skick. Resultaten representerar därför genomsnittliga användarförhållanden och individuellt körningsbeteende kan fortfarande skilja sig åt stort.

Hur påverkar WLTP min verksamhet?

 

Personbilspolicy

Under WLTP-förfarandet förväntas de genomsnittliga CO2-värdena öka. Företag som infört en CO2-gräns i sin bilpolicy tvingas därför analysera exakt vilken effekt de nya CO2-värdena får på den nuvarande fordonsflottan. Detta blir möjligt först när de officiella uppgifterna görs tillgängliga av tillverkarna.

Beskattning

Medan WLTP-förfarandet har antagits på en internationell nivå, är fordonsbeskattningen fortfarande landsspecifik. Därför förväntas regeringarna anpassa den lokala lagstiftningen i syfte att klargöra eventuella oklarheter om konsekvenserna av fordonsrelaterade skatter. Till dags dato finns ingen detaljerad information tillgänglig.

Hur kan Alphabet stödja min verksamhet?

Som en ledande leverantör av business mobility försäkrar Alphabet att våra kunder kommer att hållas välinformerade om vilka effekter som WLTP får. Därför tänker vi fortsätta att förse dig med information om förändringar i lokal lagstiftning och beskattning.
Alphabet samarbetar också med alla intressenter i fordonsindustrins distributionskedja för att undersöka hur NEDC- och WLTP-värdena kan integreras i affärsprocesserna, med hänsyn till alla lokala och internationella (juridiska) krav.
Självklart är din dedikerade Account Manager redo att hjälpa till att granska din nuvarande bilpolicy.

Vilka är WLTP relevanta för?

WLTP är ett juridiskt bindande certifieringskrav för samtliga tillverkare.

I vilka europeiska länder införs WLTP?

WLTP kommer att introduceras i EU-28-länderna samt i Norge, Island, Schweiz (och Liechtenstein) och EU-användaren anger Turkiet och Israel.

Hur påverkar WLTP de fordon som redan är registrerade i min fordonsflotta?

I ett första skede av WLTP-implementeringen, som ägde rum 1 september 2017, gäller nya typgodkännanden. När tillverkarna vill få ut ett nytt fordon på marknaden eller om en modell ska genomgå en omfattande teknisk förändring, måste de skicka in en ansökan till berörd myndighet. Från och med den 1 september 2018 är riktlinjerna obligatoriska för alla nya fordonsregistreringar.

Kan WLTP leda till några skatteeffekter för min fordonsflotta?

I många länder mäts bilskatten delvis av koldioxidutsläppen från ett fordon. I vilken utsträckning som det nya testförfarandet påverkar denna förordning är till dags dato inte klarlagt (från och med september 2017) och regleras fortfarande enligt nationella lagar.
För första gången ingår även extrautrustning i testerna. Varför?
Extrautrustning kan förändra fordonets vikt eller aerodynamik och därigenom också påverka bränsleförbrukningen och utsläppen. Den som väljer en specialanpassat fordon kommer nu att kunna se hur extrautrustningen förändrar fordonets CO2-värde.

Kan man förvänta sig en att laboratorieresultaten för bränsleförbrukningen stämmer exakt med värdena som mäts i verklig trafik?

I verkligheten är fordonets bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp beroende av en rad faktorer som inte kan återskapas i ett laboratorium med WLTP 1. 1. En nyckelfaktor i sammanhanget är olika körtekniker. Om två förare kör exakt samma fordon under likadana förhållanden i verklig trafik kommer utfallet bli olika, beroenda på att förarna har olika sätt att bromsa och öka farten på.

För vem är WLTP relevant?

WLTP är ett juridiskt bindande certifieringskrav och gäller lika för alla tillverkare.

I vilka Europeiska länder kommer WLTP införas?

WLTP kommer att introduceras i alla 28 EU-länder, samt i Norge, Island, Schweiz (och Liechtenstein) och den Europeiska delen av  Turkiet och Israel.

Hur påverkar WLTP de fordon som redan är registrerade i min fordonsflotta?

I ett första skede av WLTP-implementeringen, som ägde rum 1 september 2017, gäller nya typgodkännanden. När tillverkarna vill få ut ett nytt fordon på marknaden eller om en modell ska genomgå en omfattande teknisk förändring, måste de skicka in en ansökan till berörd myndighet. Från och med den 1 september 2018 är riktlinjerna obligatoriska för alla nya fordonsregistreringar.

Kan WLTP leda till några skatteeffekter för min fordonsflotta?

I många länder mäts bilskatten delvis av koldioxidutsläppen från ett fordon. I vilken utsträckning som det nya testförfarandet påverkar denna förordning är till dags dato inte klarlagt (från och med september 2017) och regleras fortfarande enligt nationella lagar.

För första gången beaktas extrautrustning i testningen, varför?

Extra tillägg kan ändra fordonets vikt eller aerodynamik och därigenom också påverka bränsleförbrukningen och utsläppen. Vid valet av extrautrustning under fordonets konfiguration kommer det därför att bli igenkänt i framtiden hur fordonets CO2-värde ändras.