Vidare till huvudinnehåll

Mottagare eller kategorier av mottagare

Alphabet kan för ovan nämna ändamål lämna ut eller överlåta uppgifter om Leasetagare eller Brukare till ovan nämna leverantörer eller samarbetspartners, exempelvis återförsäljare, verkstäder, däckleverantörer eller drivmedelsleverantörer m. fl.

Alphabet är en del av BMW Group och Alphbet kan därför komma att överföra personuppgifter till Alphabets samarbetspartners inom BMW Group i EU för att möjliggöra vagnparkservice och rapportering till Leasetagaren.

Personuppgifterna kan dessutom överföras till företag som har koncerngemenskap med Alphabet eller till externa samarbetspartners i samband med administrationen av leasingavtalen.

Så till vida du har givit särskilt samtycke därtill, kan upplysningarna komma att överföras till företag som har koncerngemenskap med Alphabet för att användas vid marknadsföring på det sätt som är beskrivet i samtyckestexten.

I förhållande till hanteringen av försäkringsfrågor eller skador på fordonet kan uppgifter om Leasetagaren och Brukaren komma att överföras till det försäkringsbolag som försäkrar fordonet samt till eventuell motparts försäkringsbolag i det omfattning Alphabet är rättsligen förpliktat därtill.

Alphabet kan dessutom lämna ut Brukarens personuppgifter till tredje man, inklusive myndigheter, i den mån Alphabet är rättsligen förpliktat därtill. Personuppgifterna lämnas därmed ut till vägtrafikregistret/Transportstyrelsen i samband med registreringen av bilen.

Vid avtalsbrott eller vid tvist rörande avtalsförhållandet kan personuppgifterna dessutom lämnas ut till Alphabets ombud eller samarbetspartners som ska tillvarata Alphabets intressen i frågan.

Alphabet använder tjänsteleverantörer och samarbetspartners som utför arbete å Alphabets vägnar (personuppgiftsbiträden). Det kan t.ex. gälla hosting av servrar, systemunderhåll m.m. Dessa leverantörer och samarbetspartners kan få tillgång till personuppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att de ska kunna leverera sina tjänster. Dessa leverantörer och samarbetspartners är skyldiga att behandla sådana personuppgifter konfidentiellt och har heller inte rätt att använda personuppgifterna för annat ändamål än för att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser gentemot Alphabet.  

I den mån Alphabet lämnar ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer/personuppgiftsbiträden utanför EU säkerställer Alphabet att sådant utlämnande sker i överenstämmelse med gällande lagstiftning för sådant utlämnande.