• Szkody komunikacyjne

W Alphabet staramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości i potrzeby.

Poniżej znajdziesz listę najczęściej pojawiających się pytań związanych ze szkodami i awariami.

Co powinien zrobić kierowca, chcąc zgłosić powstałą na pojeździe szkodę?

Kierowca powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia szkody na numer Alphabet Assistance24h (tel. +48 509 464 464) lub poprzez formularz zgłoszenia szkody.

Kierowca zauważył uszkodzenie lakieru, które nie jest następstwem szkody ? co musi zrobić?

Kierowca powinien złożyć wizytę w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu celem rozpatrzenia naprawy gwarancyjnej. Podczas wizyty musi posiadać i przedstawić uzupełnioną książkę serwisową pojazdu.

Gdzie kierowca odnajdzie numer do Alphabet Assistance 24h?

Numer telefonu Alphabet Assistance 24h to +48 509 464 464. Kierowca może go odnaleźć na karcie identyfikacyjnej pojazdu oraz karcie kierowcy wydawanej wraz z dokumentami pojazdu.

W jakich sytuacjach kierowca powinien poprosić o holowanie pojazdu?

Kierowca powinien poprosić o holowanie pojazdu w sytuacji uszkodzenia pojazdu, które powoduje jego unieruchomienie lub brak możliwości kontynuacji jazdy w sposób bezpieczny i zgodny z prawem np. uszkodzenie szyby czołowej, oświetlenia zewnętrznego, lewego lusterka pojazdu.

Jakie dokumenty i informacje kierowca powinien przekazać w związku z likwidacją szkody?

Kierowca powinien wypełnić i przekazać pracownikowi warsztatu poniższe dokumenty umożliwiających ubezpieczycielowi rozpatrzenie odpowiedzialności za szkodę:

 • podpisane, czytelnie i szczegółowo wypełnione druki zgłoszenia szkody;
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub oryginał pokwitowania w przypadku zatrzymania dowodu przez policję,
 • aktualny certyfikat OC,
 • obustronna kopia prawa jazdy kierowcy w momencie zdarzenia,
 • obustronna kopia dowodu osobistego, jeżeli ubezpieczyciel wymaga dodatkowo takiego dokumentu,
 • inne zgromadzone dokumenty np. oryginał oświadczenia sprawcy szkody, notatka policji z miejsca zdarzenia,
 • w przypadku kradzieży pojazdu zaświadczenie z policji o dokonanym zgłoszeniu z podanym nr VIN pojazdu (należy przekazać na adres Alphabet Polska).

Co dodatkowo powinien zrobić kierowca jeżeli jego samochód został uszkodzony przez nieznanego sprawcę lub jeśli nastąpiła kradzież?

Kierowca powinien dokonać zgłoszenia na policję w czasie do 12 godzin od momentu odnotowania zdarzenia.

Kierowca jest stroną poszkodowaną w zdarzeniu - co musi zrobić?

Kierowca powinien uzyskać dane sprawcy szkody w tym numer i okres obowiązywania polisy OC, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego oraz oświadczenie o winie. Na podstawie zgromadzonych informacji Alphabet Polska, będzie mogło zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy szkody. Zachęcamy do wydrukowania wzoru oświadczenia, które ułatwi kierowcy zgromadzenie wymaganych informacji. Dotyczy to także uszkodzeń pojazdu powstałych z winy np. zarządcy drogi, administratora budynku, myjni samochodowej. W sytuacjach spornych kierowca powinien koniecznie wezwać policję i uzyskać notatkę z miejsca zdarzenia.

Pobierz wspólne oświadczenie o szkodzie

Skąd kierowca otrzyma druk zgłoszenia szkody do wypełnienia?

Druk zgłoszenia szkody kierowca otrzyma w serwisie lub jeżeli podał swój adres mailowy podczas zgłoszenia szkody, zostanie wysłany do niego e-mailem.

Jak przebiega proces likwidacji szkody i naprawy samochodu?

Po zarejestrowaniu zgłoszenia kierowcy, Alphabet Polska informuje ubezpieczyciela o szkodzie i wysyła zlecenie naprawy do serwisu. Serwis kontaktuje się z kierowcą i ustala termin naprawy, jeżeli pojazd nie był holowany po zdarzeniu. Następnie serwis przekazuje zgormadzone dokumenty do ubezpieczyciela i po uzyskaniu akceptacji zakresu oraz kosztów, przystępuje do naprawy. Po jej zakończeniu serwis kontaktuje się z kierowcą, żeby ustalić termin zwrotu naprawionego samochodu.

Na jaki okres przysługuje kierowcy samochód zastępczy w związku z naprawą pojazdu?

Samochód zastępczy przysługuje kierowcy maksymalnie na czas naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż wynika to z umowy z Alphabet Polska. Przypominamy iż w celu uniknięcia dodatkowych kosztów samochód zastępczy powinien zostać zwrócony w dniu zakończenia naprawy, w stanie wynikającym z normalnej eksploatacji oraz z taką samą ilością paliwa, jak w momencie jego wydania. Zwrot auta zastępczego można umówić za pośrednictwem Alphabet Assistance 24h.

W wyniku szkody komunikacyjnej został zatrzymany dowód rejestracyjny.

Kierowca powinien przekazać do serwisu realizującego naprawę samochodu oryginał pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny otrzyma wraz z pojazdem po zakończonej naprawie.

Za jakie uszkodzenia/zdarzenia ubezpieczyciel może nie przyjąć odpowiedzialności?

Ubezpieczyciel może nie przyjąć lub ograniczyć odpowiedzialność jeżeli np.:

 • przekroczono termin zgłoszenia szkody, a miało to wpływ na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • odnotowano niezgodność zakresu uszkodzeń z okolicznościami wskazanymi w druku zgłoszenia szkody,
 • na naprawianym elemencie odnotowano uszkodzenia niezwiązane ze szkodą,
 • samochód nie posiadał ważnego badania technicznego na dzień wystąpienia szkody,
 • kierowca nie posiadał uprawnień do poruszania się pojazdem,
 • sprawcy szkody nie został ustalony,
 • wartość netto szkody nie przekracza franszyzy integralnej lub redukcyjnej ubezpieczenia AC
 • nie przekazano wymaganych dokumentów (np. wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia szkody),
 • uszkodzenia pojazdu mają charakter eksploatacyjny, błędu pilotażu (np. korozja, zatankowanie niewłaściwego paliwa, uszkodzenie silnika w wyniku zassania wody),
 • nie dokonano zgłoszenia zdarzenia na policję, a była taka konieczność,
 • inne/ pozostałe wykluczenia odpowiedzialności wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia pojazdu.

Umowa z Alphabet nie obejmuje obsługi w zakresie likwidacji i rozliczania szkód komunikacyjnych - co powinienem zrobić?

Zgłoś szkodę do ubezpieczyciela, wypełnij formularz zgłoszenia szkody i odeślij go na adres szkody@alphabet.pl. Alphabet Polska zarejestruje zgłoszenie i wystawi stosowne upoważnienie. Dzięki niemu będziesz miał możliwość rozliczenia szkody z wybranym przez Ciebie serwisem oraz ubezpieczycielem.

Pobierz formularz zgłoszenia szkody

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji o ubezpieczeniu proponujemy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Auto Casco:

Pobierz OWU Inter Risk

Pobierz OWU Gothaer

Pobierz OWU Hestia

Pobierz AC Aneks OWU Hestia

Pobierz OWU Uniqua

Pobierz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Inter Risk

Pobierz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Hestia

Uszkodziłeś samochód?

Skorzystaj z formularza, który pomoże szybko zarejestrować i zlikwidować szkodę.

Znajdź najbliższy warsztat

Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki warsztatów współpracujących z Alphabet.