Przejdź do zawartości

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675 Warszawa (Alphabet Polska).

2. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji w związku z przesłaniem niniejszego formularza, w celu marketingu własnych produktów i usług Alphabet Polska (w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tradycyjnej formie listowej jak również drogą e-mailową oraz telefoniczną [pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana odpowiednich zgód] oraz w celach statystycznych), w oparciu o uzasadniony interes, a gdzie to konieczne także o zgodę.

3. Alphabet Polska może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom realizującym zadania związane z wykonywaniem umów, tj. warsztatom samochodowym, zakładom ubezpieczeń, agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT oraz dealerom samochodowym współpracującym z Alphabet Polska, którymi Alphabet Polska posługuje się przy wykonywaniu umów, na podstawie odrębnych umów zawartych na piśmie, a ponadto podmiotom z Grupy BMW w wewnętrznych celach administracyjnych Grupy BMW.

4. Alphabet Polska może przekazać Pani/Pana dane osobowe także podmiotom realizującym zadania publiczne (w zakresie wykonywania przez nie tych zadań), w tych sytuacjach, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa. Alphabet Polska będzie także mógł przekazać dane podmiotom, które nabędą całość przedsiębiorstwa Alphabet Polska lub jego zorganizowaną część (w odpowiednim zakresie).

5. Za uprzednią zgodą Pani/Pana, Alphabet Polska będzie także mógł udostępnić dane osobowe podmiotom z Grupy BMW w celach marketingowych tych podmiotów w tym prezentowania produktów i usług oferowanych przez te podmioty.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania. Natomiast od 25 maja 2018 roku będzie przysługiwało Pani/Panu prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, otrzymania i przeniesienia dostarczonych przez Panią/Pana danych osobowych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie to oparte jest na podstawie w postaci uzasadnionego interesu Alphabet Polska, wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak pomiędzy Panią/Panem a Alphabet Polska będzie istniał stosunek prawny. Po ustaniu tego stosunku, Alphabet Polska będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe tak długo jak będą na to pozwalały odpowiednie przepisy prawa, w szczególności nakładające obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej oraz w zakresie przedawnienia roszczeń. Przy ustaleniu okresu przetwarzania danych Alphabet Polska będzie brał także pod uwagę oczekiwania właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

8. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące polityki ochrony danych osobowych w Alphabet Polska znajdują się na stronie internetowej  w zakładce Polityka ochrony danych osobowych oraz w zakładce Informacje prawne.

9. W celu realizacji praw przysługujących Pani/Panu zgodnie z pkt 7 powyżej (poza prawem wniesienia skargi), w tym wycofania udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, oraz w jakichkolwiek innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Prosimy o kontakt z Alphabet Polska pod numerem telefonu 22 820-55-55 lub adres e-mail: kontakt@alphabet.pl