Definicja leasingu

Leasing pojazdu jest formą finansowania skupiającą cechy zarówno najmu/dzierżawy, jak i kredytu.

Umowa leasingu jest zawierana na czas oznaczony i na jej podstawie Finansujący (Leasingodawca) zakupuje od wskazanego Dostawcy określony przedmiot leasingu, a następnie oddaje go do używania Korzystającemu (Leasingobiorcy). W zamian za to, Korzystający zobowiązany jest zapłacić Finansującemu stosowne wynagrodzenie — raty leasingowe.

Strony transakcji leasingowej:

Korzystający (Leasingobiorca) — osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę leasingu z firmą leasingową, na mocy której użytkuje przedmiot leasingu.
Finansujący (Leasingodawca) — firma leasingowa.
Dostawca przedmiotu leasingu — podmiot gospodarczy (osoba prawna lub fizyczna) sprzedający i dostarczający przedmiot leasingu. W przypadku tzw. leasingu zwrotnego rolę Dostawcy pełni Korzystający.