Belastingplan 2014: de fiscale maatregelen voor de automobilist

Op Prinsjesdag, 17 september 2013, zijn de begroting en de fiscale voorstellen voor 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor de automobilist zijn de belangrijkste wijzigingen per 2014 als volgt.

Bijtelling elektrische en plug-in hybride voertuigen

Voor nieuwe auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram/km gaat volgens de eerder al aangenomen maatregelen in 2014 en 2015 een bijtelling voor privégebruik gelden van 7% van de catalogusprijs. Dit ongeacht of het een volledig elektrische auto of een plug-in hybride auto betreft. Per brief heeft staatssecretaris Weekers op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer laten weten dat hij het Belastingplan 2014 nog zal wijzigen in die zin dat voor nieuwe elektrische auto's vanaf 2014 een bijtelling van 4% gaat gelden.
De 0%-bijtelling voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km geldt hierdoor alleen nog bij een tenaamstelling in 2013 of eerdere jaren.

Bijtelling 14% en 20%-categorie

De korting op het standaard bijtellingspercentage van 25% voor zuinige en zeer zuinige auto’s blijft ook in 2014 van kracht. Wel worden op basis van bestaand beleid de CO2-uitstootnormen van deze categorieën bijgesteld. De 14% bijtelling geldt in 2014 bij een CO2-uitstoot van 51 tot en met 85 gram/km bij een dieselauto en bij 51 tot en met 88 gram/km in andere gevallen.
De 20% bijtellingscategorie loopt in 2014 door tot en met 111 gram/km bij diesel resp. 117 gram/km in andere gevallen.

Vrijstelling BPM

De bovengrens van de BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s wordt - in lijn met eerdere aanscherpingen per midden 2012 en begin 2013 - ook per 1 januari 2014 aangescherpt. De BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s is in 2014 van kracht bij een CO2-uitstoot kleiner dan 86 gram/km bij dieselauto’s en kleiner dan 89 gram/km in overige gevallen.

Nihiltarief MRB

Voor het nihiltarief van de MRB (wegenbelasting) voor zeer zuinige auto’s gelden in 2013 nog ruime CO2-normen (95 gram/km bij dieselauto en 110 gram/km bij benzineauto’s). Per 2014 geldt het nihiltarief echter nog slechts bij een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km.

Investeringsaftrek

Staatssecretaris Weekers heeft in een afzonderlijke brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij voornemens is om het Belastingplan 2014 zó te wijzigen dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de VAMIL vanaf 2014 niet meer zal gelden voor personenauto's. De milieu-investeringsaftrek zal vooral worden gericht op (semi-)elektrische auto's.

MRB buitenlandse kentekens

Naast intensievere controle op gebruik van buitenlandse kentekens, wordt ook de wet aangescherpt. Vanaf 2014 wordt een woonplaatsfictie ingevoerd: Voor de MRB wordt iemand dan geacht ingezetene van Nederland te zijn als hij of zij in de gemeentelijke administratie is ingeschreven of ingeschreven had moeten zijn. Voor ondernemingen geldt een vestigingsplaatsfictie op basis van de inschrijving in het handelsregister.

MRB-vrijstelling oldtimers

De leeftijdsgrens van de MRB-vrijstelling voor oldtimers schuift per 2014 op naar 40 jaar. Voor benzineauto’s tussen de 26 en 40 jaar wordt een overgangsregeling gemaakt. Voor deze auto’s geldt een kwarttarief van maximaal 120 euro per jaar , mits zij in de maanden december, januari en februari niet worden gebruikt.

Accijnstarieven

De in het regeerakkoord gemaakte afspraken over de brandstofaccijnzen zijn nu ook in de wetsvoorstellen verwerkt. Per 2014 gaan de accijnzen - naast de gebruikelijke indexatie - met 7 cent omhoog voor een liter LPG, voor diesel is dat 3 cent per liter.

Parlementaire behandeling

De aanscherping van de CO2-normen voor de 14%- en de 20%-bijtellingscategorie, de grens van de BPM-vrijstelling en de wijziging van het nihiltarief van de MRB zijn al in eerder stadium door het parlement aangenomen. De andere voorstellen worden dit najaar in het parlement besproken. De Tweede Kamer stemt medio november, de Eerste Kamer in de tweede helft van december.

(bron: www.autoenfiscus.nl)