Fiscaliteit

Begrippen als voordeel aller aard, cataloguswaarde en fiscale regels in het algemeen kunnen soms verwarring veroorzaken. Daarom zet Alphabet graag voor u de belangrijkste begrippen en meest gestelde vragen op een rijtje.

Wat is een voordeel van alle aard? (VAA)?

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een werkgever of onderneming gratis toekent aan een werknemer of bedrijfsleider, zoals bijvoorbeeld een bedrijfswagen. Dit voordeel van alle aard wordt beschouwd als een beroepsinkomen. De werknemer of bedrijfsleider die dit voordeel ontvangt, zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.

Hoe wordt het voordeel van alle aard berekend voor het privégebruik van een gratis ter beschikking gestelde wagen?

Dat forfaitair voordeel wordt berekend door een CO2-percentage toe te passen op zes zevenden van de cataloguswaarde van het gratis ter beschikking gestelde voertuig.

De formule is als volgt:

[cataloguswaarde x correctie coëfficiënt x 6/7] x CO2-basispercentage

Onder cataloguswaarde verstaat men de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een correctie coëfficiënt, teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken vanaf de datum van de eerste inschrijving van het voertuig.

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt voor een volledige maand)

Bij de berekening van het voordeel in aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde
Van 0 tot 12 maanden

100%

Van 13 tot 24 maanden

94%

Van 25 tot 36 maanden

88%

Van 37 tot 48 maanden

82%

Van 49 tot 60 maanden

76%

Vanaf 61 maanden

70%

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 % van de referentie CO2- uitstoot.

Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger ligt dan de voormelde referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1 % per CO2-gram vermeerderd, tot maximum 18 %. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig lager ligt dan de vermelde referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1 % per CO2-gram verminderd, tot minimum 4 %.

Op 1 januari 2015 is de referentie-uitstoot voor dieselwagens gedaald naar 91 gr/km. Voor wagens met benzine-, LPG- of gasmotor daalt de referentie-CO2-uitstoot naar 110 gr/km. Het VAA kan niet minder bedragen dan € 1.250 per jaar. Dit geldt ook voor elektrische wagens. De referentie CO2-uitstoot en de ondergrens worden jaarlijks herzien en geïndexeerd.

Ik wens het precieze bedrag van het belastbaar voordeel van mijn bedrijfswagen te kennen. Waar vind ik dit terug?

Op onze online tool Fleet Agent vindt u het bedrag VAA per jaar voor uw wagen terug.

De FOD Financiën ontwikkelde een webformulier. Dat vindt u terug op http://ccff02.minfin.fgov.be/ . Hiermee kan de bestuurder een berekening van zijn voordeel van alle aard aanvragen. Opgelet: er komen tal van gegevens aan te pas. U houdt dus best het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest van uw voertuig bij de hand. Ook hier is de dealer, die trouwens eveneens de berekening van het VAA kan maken, het best geplaatst om de cataloguswaarde, inclusief opties, te bepalen die zal dienen voor de berekeningsformule.

Op welk document moet het belastbaar voordeel worden vermeld door de werkgever of onderneming?

Het belastbare bedrag van het voordeel van alle aard moet door de werkgever of onderneming worden vermeld op de individuele fiscale fiche 281.10 (werknemer) of 281.20 (bedrijfsleider). Op die manier wordt het opgenomen in de belastbare bezoldigingen van de verkrijger.

Is het belastbaar voordeel onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing?

Het belastbaar voordeel is inderdaad onderworpen aan de regels van de bedrijfsvoorheffing.

Wat gebeurt er als het voordeel niet gratis wordt verstrekt?

Wanneer het voordeel niet gratis wordt verstrekt aan de werknemer of bedrijfsleider dan wordt de eigen bijdrage afgetrokken van het belastbaar bedrag van het voordeel dat hij verkrijgt.

Gelden deze regels ook voor fietsen en motors?

Er is geen voordeel in natura indien de fiets enkel professioneel wordt gebruikt tijdens de leaseperiode.

Voor de fiets heeft de fiscus bepaald dat er geen voordeel aller aard moet worden aangerekend (ook niet voor de zuivere privé-verplaatsingen), indien de fiets ook daadwerkelijk (geheel of gedeeltelijk) voor woon-werkverplaatsingen wordt gebruikt. De RSZ volgt de fiscus hierin echter niet. Dit betekent dat u nog steeds sociale zekerheidsbijdragen betaalt op het zuivere privé-gebruik van de fiets, los van het al dan niet (geheel of gedeeltelijk) gebruik van fiets voor woon-werkverplaatsingen.

Voor het privé gebruik van gratis ter beschikking gestelde motor moet het belastbaar voordeel worden bepaald. Dit voordeel is onderworpen aan de regels van de bedrijfsvoorheffing.

Gelden deze regels ook voor smart phones en tablets?

Voor het privégebruik van gratis ter beschikking gestelde communicatietoestellen moet het belastbaar voordeel worden bepaald. Dit voordeel is onderworpen aan de regels van de bedrijfsvoorheffing.

Wat is BIV?

Biv staat voor belasting op de inverkeerstelling. Sinds 1 maart 2012 gelden er nieuwe regels omtrent de BIV op wagens ingeschreven op naam van natuurlijke en rechtspersonen gevestigd in Vlaanderen, behalve voor rechtspersonen met leasingactiviteiten. Voor Alphabet geldt dus de oude regeling, waarbij de BIV berekend wordt op basis van kilowatt en fiscale paardenkracht. De BIV simuleren kan op https://belastingen.fenb.be

Bronnen:

DISCLAIMER

Alphabet verleent dit advies vanuit haar eigen expertise op het gebied van Full Operational Lease. Alphabet is echter geen fiscaal adviesbureau en wijst alle verantwoordelijkheid af aangaande de inhoud of de juistheid van onderhavig advies. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Beslissingen of acties die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.