Spring til hovedindhold

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Alphabet A/S’ behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du rette skriftlig henvendelse til Alphabet A/S sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person. Alphabet A/S’ kontaktoplysninger fremgår af pkt. 1 ovenfor.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du er berettiget til at få indsigt i de oplysninger, Alphabet A/S behandler om dig, samt en række øvrige oplysninger.
   
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du er berettiget til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  Såfremt du mener, at en eller flere af de oplysninger, som Alphabet A/S har registreret om dig er forkert, skal du rette henvendelse til Alphabet A/S på de i pkt. 1 anførte kontaktoplysninger med angivelse af, hvori de forkerte oplysninger består, og hvordan de kan berigtiges.
   
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv slettet før det tidspunkt, hvor Alphabet A/S sædvanligvis generelt ville slette oplysningerne.
   
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset Alphabets A/S’ behandling af personoplysningerne. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
   
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Alphabets A/S’ behandling af dine oplysninger. Du har tillige ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
   
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 
   
 • Ret til at trække et samtykke tilbage
  Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Alphabet A/S på de i pkt. 1 nævnte kontaktoplysninger.
  Hvis du trækker et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne indtil tidspunktet for tilbagetrækningen.
  Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, kan Alphabet A/S i visse tilfælde være berettiget til at fortsætte behandlingen af oplysningerne, såfremt Alphabet A/S har et andet retsgrundlag for behandlingen af disse.
   
 • Ret til at klage
  Du har ret til at klage over Alphabet A/S’ behandling af personoplysninger. Klage kan ske til Datatilsynet. Kontaktoplysninger til Datatilsynet findes på www.datatilsynet.dk.